Теплодарський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Сонечко» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області

 

 

 

 

Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

Головна мета дошкільної освіти - виховувати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення допомогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру.

 

  Мета  та завдання діяльності закладу на 2021/2022 н.р.

 

Проблема над якою працює заклад:

«Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку»

 

Мета: створення умов для динамічного розвитку закладу дошкільної освіти, як центру безперервної освіти, що забезпечує всебічний та гармонійний розвиток особистості дитини, рівні стартові можливості та успішний перехід дитини до навчання в  загальноосвітньому закладі через реалізацію інноваційних технологій у відповідності з вимогами освітньої  політики.

 

 Завдання роботи:

 

1) формувати сенсорно-пізнавальну, матема­тичну та логічну компетентності шляхом:

 

• формування пізнавальної активності у про­цесі організації життєдіяльності дітей протя­гом перебування в  Теплодарському ЗДО  №2 «Сонечко»;

 

• організації різноманітних дидактичних занять логіко-математичного спрямування, що за­безпечують мотивацію дітей до пізнання, спря­мовують їхні розумові зусилля, стимулюють роз­виток психічних процесів;

 

• добору дидактичного матеріалу, спеціальних розвивальних ігор, що передбачають практичну дію з предметами або їх замінниками;

 

• організації розумової діяльності в повсякден­ному житті, яка б ставила дитину перед необхід­ністю спрямувати свої інтелектуальні здібності на пошук і вибіркове використання знань і вмінь для розв'язання конкретних завдань;

 

• створення відповідного розвивального предметно-ігрового середовища;

 

2) сприяти впровадженню інноваційних тех­нологій, що підвищують результативність логіко-математичного розвитку, є прийнятними для ро­боти з дошкільниками протягом  усіх періодів їхнього розвитку, зорієнтовані на індивідуаль­ний підхід до дитини і забезпечують реалізацію освітніх завдань відповідно до вимог Державного стандарту;

 

3) здійснювати моніторинг освітньої роботи з дітьми щодо сформованості сенсорно-пізна­вальної, математичної компетентності та логіч­них умінь;

 

4) проводити просвітницьку роботу з батька­ми для ознайомлення із сучасними перспектив­ними педагогічними технологіями із зазначеної проблеми й подальшого їх використання.

 

Реалізація завдань дошкільної освіти:

 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

 

- виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

 

Пріоритетними напрямками роботи є:

 

- створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період;

 

- осучаснення та гуманізація педагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання,  впровадження нових форм діяльності ЗДО в умовах модернізації дошкільної освіти;

 

- впровадження передових педагогічних ідей, розробок, новітніх  технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей малюків в різних видах дитячої діяльності;

 

- формування  життєвої компетентності малюків за освітніми лініями «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»;

 

- охорона життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я;

 

- оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками.

 

Зміст навчально-виховного процесу в Теплодарськомузакладі дошкільної освіти №2 «Сонечко» визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до програми навчання та виховання дітей від 2 до 7 років "Дитина"

 

 

У навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів використовуються такі основні форми організації дітей:

 

- Спеціально організована навчальна діяльність (заняття)

 

- Ігри

 

- Самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.)

 

- Індивідуальна робота

 

- Спостереження, екскурсії, походи, свта та розваги, гуртки тощо.

 

В залежності від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення груп, професійної майстерності педагогів. вони організовуються і фронтально, підгрупами чи індивідуально.

Основною формою організованю навчальною діяльністю дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані. домінантні та ін).

Під час складання розкладу занять враховується їх домінуюче навантаженн на одну дитину (психічне, фізичне, емоційне) передбачається раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них.

НовиниМіністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум