Теплодарський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Сонечко» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області

 

Навчальний процес

Теподарський заклад дошкільної освіти (ясла – садок) №2 «Сонечко» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області

 

«СХВАЛЕНО»                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

рішенням педагогічної ради                               Директор Теплодарського

                                                                               ЗДО №2  «Сонечко»

Від 31  серпня 2021 року                                     __________ Лілія  ВЛАСЮК

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Теплодарського ЗДО №2 «Сонечко»

на 2021 / 2022 н.р.

 

 

 

 

                             

 

 

 

Освітню програму схвалено рішенням засідання  педагогічної ради закладу (протокол №5  від 31.08.2021 року) та затверджено наказом  директора закладу

Автори :

 Власюк Л.М., директор,

Мілєва А.В., вихователь-методист

Пирогова О.В., практичний психолог

 

 

 

                                                     Зміст

Вступ …………………………………………. ……………………………4

  Розділ І  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА                                      

1.1.Загальні відомості

про Теплодарський ЗДО №2 «Сонечко»………………………………….5

1.2. Мета та завдання діяльності закладу………………………………....6

1.3. Особливості та умови роботи закладу……….……………………….7

 

Розділ ІІ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

 2.1  Вимоги для здобувачів освіти……………………………………….8

 2.2.  Навчальне  навантаження ……………………………….………….9

 2.3.Особливості організації освітнього процесу……………………..…10

Розділ ІІІ. ОПИС ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ ГАЛУЗЯМИ

 Показники  життєвої  компетентності дітей молодшого

 дошкільного віку (3 рік житття) ……………………………………....…16

 Показники  життєвої  компетентності дітей молодшого

 дошкільного віку (4 рік житття)………………………………………….22

 Показники  життєвої  компетентності середнього молодшого

 дошкільного віку (5 рік житття)………………………………………….28

 Показники  життєвої  компетентності дітей старшого

 дошкільного віку (6 рік житття) …………………………………………37

 

Розділ ІV. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЗАКЛАДУ……………..……..44

 

Розділ V.ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ ТА

МЕТОДИ НАВЧАННЯ………………………………………………….46

 

Розділ VI. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЗАКЛАДУ………49

 

  Вступ

 

Освітня програма Теплодарського закладу дошкільної освіти  №2 «Сонечко » розроблена на основі оновленого Базового компонента дошкільної освіти та освітніх  програм для  дітей від 2 до 7 років «Дитина»,   програми

 «Українське дошкілля», парціальних програм,  нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання.

Теплодарський заклад дошкільної освіти  №2 «Сонечко»  загального розвитку з групами для дітей віком від двох до шести (семи) років заснований у 2010 році.

 У своїй діяльності керується  Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої  влади, рішеннями місцевих органів виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування, Положенням  про дошкільний навчальний заклад та власним Статутом.

                           

 Теплодарський заклад дошкільної освіти  №2 «Сонечко» є юридичною особою, має  печатку, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код. Заклад загального типу. Форма власності – комунальна.

Порядок ведення діловодства у Теплодарському закладі дошкільної освіти  №2 «Сонечко» визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, якому підпорядкований дошкільний заклад.

 

 Розділ І  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА                                      

1.1.Загальні відомості

про Теплодарський ЗДО №2 «Сонечко»

 

 Повна назва закладу

Теподарський заклад дошкільної освіти (ясла – садок) №2 «Сонечко» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області

 

Код ЄДРПОУ

37209767

Юридична адреса закладу

65490, Одеська обл., місто Теплодар, вулиця Генерала Плієва, будинок 2.

Електронна адреса

[email protected]

Прізвище, ім’я, по батькові директора закладу

Власюк Лілія Михайлівна

Дата заснування закладу

2010 рік

Проектна потужність

140 місць

Площа земельної ділянки

5794 м2

Площа будівлі

2283,38 м2

Кількість груп

7 груп:

1 група дітей раннього віку,

2 групи дітей молодшого дошкільного віку,

2 групи дітей середнього дошкільного віку,

2 групи дітей старшого дошкільного віку.

 

Мова навчання

Українська

Режим роботи закладу

Режим роботи закладу: 7:30– 18:00.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Години прийому директора

вівторок   08:00 – 10:00

четвер      15:00 – 18:00

 

 

 

1.2  Мета  та завдання діяльності закладу на 2021/2022 н.р.

Проблема над якою працює заклад:

«Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку»

Мета: створення умов для динамічного розвитку закладу дошкільної освіти, як центру безперервної освіти, що забезпечує всебічний та гармонійний розвиток особистості дитини, рівні стартові можливості та успішний перехід дитини до навчання в  загальноосвітньому закладі через реалізацію інноваційних технологій у відповідності з вимогами освітньої  політики.

 

 Завдання роботи:

1) формувати сенсорно-пізнавальну, матема­тичну та логічну компетентності шляхом:

• формування пізнавальної активності у про­цесі організації життєдіяльності дітей протя­гом перебування в  Теплодарському ЗДО  №2 «Сонечко»;

• організації різноманітних дидактичних занять логіко-математичного спрямування, що за­безпечують мотивацію дітей до пізнання, спря­мовують їхні розумові зусилля, стимулюють роз­виток психічних процесів;

• добору дидактичного матеріалу, спеціальних розвивальних ігор, що передбачають практичну дію з предметами або їх замінниками;

• організації розумової діяльності в повсякден­ному житті, яка б ставила дитину перед необхід­ністю спрямувати свої інтелектуальні здібності на пошук і вибіркове використання знань і вмінь для розв'язання конкретних завдань;

• створення відповідного розвивального предметно-ігрового середовища;

2) сприяти впровадженню інноваційних тех­нологій, що підвищують результативність логіко-математичного розвитку, є прийнятними для ро­боти з дошкільниками протягом  усіх періодів їхнього розвитку, зорієнтовані на індивідуаль­ний підхід до дитини і забезпечують реалізацію освітніх завдань відповідно до вимог Державного стандарту;

3) здійснювати моніторинг освітньої роботи з дітьми щодо сформованості сенсорно-пізна­вальної, математичної компетентності та логіч­них умінь;

4) проводити просвітницьку роботу з батька­ми для ознайомлення із сучасними перспектив­ними педагогічними технологіями із зазначеної проблеми й подальшого їх використання.

 

Реалізація завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

 

Пріоритетними напрямками роботи є:

- створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період;

- осучаснення та гуманізація педагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання,  впровадження нових форм діяльності ЗДО в умовах модернізації дошкільної освіти;

- впровадження передових педагогічних ідей, розробок, новітніх  технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей малюків в різних видах дитячої діяльності;

- формування  життєвої компетентності малюків за освітніми лініями «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»;

- охорона життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я;

- оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками.

 

1.3  Особливості та умови  роботи  закладу

 Тривалість навчального року

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується  31 травня наступного року, оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

Режим роботи закладу

 

Заклад працює за 5-денним режимом  роботи.

Режим роботи закладу: 07:30 – 18:00.

 

Розділ ІІ

 ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО  НАВАНТАЖЕННЯ

2.1  Вимоги для здобувачив освіти

 Мережа груп

У 2021/2022  навчальному році укомплектовано 7 груп:

- 1 група раннього віку - третього року життя (групи № 4);

- 2 групи молодшого віку - четвертого року життя (групи № 1,3);

- 2 групи середнього віку - п'ятого року життя (групи № 2,7);

- 2 групи старшого віку - шостого року життя (група № 5,6).

 

групи

Назва груп

Вік

Кількість дітей

1.

«Зірочка»

3 - 4 роки

22

2.

« Ягідка»

4 - 5  роки

23

3.

« Бджілки»

3 – 4  роки

23

4.

«Фантазери»

2 -3  років

19

5.

«Левенята»

5 - 6 років

19

6.

« Перлинки»

5 - 6 років

19

7.

«Веселка»

4 - 5 роки

23

Всього :

148

 

 

     2.2.  Навчальне  навантаження

  Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

 

 

перша молодша (від 2 до 3 років)

друга молодша (від 3 до 4 років)

середня (від 4 до 5 років)

старша (від 5 до 6 (7) років)

 

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

 

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

 

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

5

5

 

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

 

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

 

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

 

Здоров’я та фізичний розвиток

2

3

3

3

 

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

 

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

3

4

5

 

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

16

20

 

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,4

3,5

5,3

8,3

 

 Види і типи занять
      У освітньому процесі використовуються  різні типи і види занять, а також
міні-заняття упродовж  дня.
Типи занять:
· фронтальні заняття (вся група);
· групові заняття (до 15 дітей);
· індивідуально-групові заняття (до 8 дітей);
· індивідуальні заняття (1-4 дітей).
Види занять:
· комплексні заняття;
· тематичні заняття
· комбіновані заняття
· домінантні заняття
· сюжетно-динамічні заняття   

 · інтегровані заняття
 

2.3.Особливості організації освітнього процесу.

 Організація життєдіяльності дітей 3–го року життя

Час

Режимні моменти

Зміст

7.30-8.00

«Ранок радісних зустрічей»

Огляд дітей, ігри, індивідуальне
спілкування

8.00-8.20

«Хвилинка-здоровинка»

Ранкова гімнастика, спілкування, ігри

8.20-9.00

«Водичко, умий личко»

Підготовка до сніданку, культурно – гігієнічні навички, сніданок.

9:00 – 9.10

9.20 -9.30

«Розвивальна, виховна та
навчальна діяльність»

І Заняття

ІІ Заняття

9.50 – 11:30

«Весела прогулянка»

Підготовка до прогулянки, прогулянка
(спостереження, індивідуальна робота,
самостійна ігрова діяльність), повернення
з прогулянки

11:30-12:00

«Водичко, умий личко»

Підготовка до обіду

Обід

12.00-15.00

«Заглядає сон до вікон»

Підготовка до сну, сон

15.00-15.30

«Потягушки»

Поступовий підйом,
гімнастика пробудження, культурно
гігієнічні заходи

15.30-16.00

«Смачно та корисно»

Полуденок

16.00-16.20

«Водичко, умий личко»

Гігієнічні процедури, ігри, спілкування.

16.20-18.00

«Весела прогулянка»

Підготовка до прогулянки, прогулянка,
індивідуальні ігри, самостійна діяльність
дітей, бесіди з батьками, повернення дітей
додому

 

Організація життєдіяльності дітей 4–го року життя

Час

Режимні моменти

Зміст

7.30-8.00

«Ранок радісних зустрічей»

Огляд дітей, ігри, індивідуальне
спілкування

8.00-8.20

«Хвилинка-здоровинка»

Ранкова гімнастика, спілкування, ігри

8.20- 9.00

«Водичко, умий личко»

Підготовка до сніданку, культурно – гігієнічні навички, сніданок.

9:00 – 9:15

9.25 -9.40

9.50 -10.05

«Розвивальна, виховна та
навчальна діяльність»

І Заняття

ІІ Заняття

ІІІ Заняття

10.05 – 11:30

«Весела прогулянка»

Підготовка до прогулянки, прогулянка
(спостереження, індивідуальна робота,
самостійна ігрова діяльність), повернення
з прогулянки

11:30-12:00

«Водичко, умий личко»

Підготовка до обіду

Обід

12.00-15.00

«Заглядає сон до вікон»

Підготовка до сну, сон

15.00-15.30

«Потягушки»

Поступовий підйом,
гімнастика пробудження, культурно
гігієнічні заходи

15.30-16.00

«Смачно та корисно»

Полуденок

16.00-16.10

«Водичко, умий личко»

Гігієнічні процедури

16.10-16.20

«Ігрова хвилинка»

Індивідуальні ігри, самостійна діяльність

16.20-18.00

«Весела прогулянка»

Підготовка до прогулянки, прогулянка,
індивідуальні ігри, самостійна діяльність
дітей, бесіди з батьками, повернення дітей
додому

 

Організація життєдіяльності дітей 5–го року життя

 

Час

Режимні моменти

Зміст

7.30-8.00

«Ранок радісних зустрічей»

Огляд дітей, ігри, індивідуальне
спілкування

8.00-8.30

«Хвилинка-здоровинка»

Ранкова гімнастика, спілкаування, ігри

8.30- 9:00

«Водичко, умий личко»

Підготовка до сніданку, культурно – гігієнічні навички, сніданок.

8.50-9.00

«Ігрова хвилинка»

Ігрова пауза, підготовка до занять

9:00 – 9:20

9:30 – 9:50

10:00 – 10:20

«Розвивальна, виховна та
навчальна діяльність»

І Заняття

ІІ Заняття

ІІІ Заняття

10:20 – 12:10

«Весела прогулянка»

Підготовка до прогулянки, прогулянка
(спостереження, індивідуальна робота,
самостійна ігрова діяльність), повернення
з прогулянки

12:10-12:40

«Водичко, умий личко»

Підготовка до обіду

Обід

12.40-15.00

«Заглядає сон до вікон»

Підготовка до сну, сон

15.00-15.30

«Потягушки»

Поступовий підйом,
гімнастика пробудження, культурно
гігієнічні заходи

15.30-16.00

«Смачно та корисно»

Полуденок

16.00-16.20

«Ігрова хвилинка»

Індивідуальні ігри, самостійна діяльність

16.20-18.00

«Весела прогулянка»

Підготовка до прогулянки, прогулянка,
індивідуальні ігри, самостійна діяльність
дітей, бесіди з батьками, повернення дітей
додому

 

 

Організація життєдіяльності дітей 6–го року життя

Час

Режимні моменти

Зміст

7.30-8.00

«Ранок радісних зустрічей»

Огляд дітей, ігри, індивідуальне
спілкування

8.00-8.30

«Хвилинка-здоровинка»

Ранкова гімнастика, спілкаування, ігри

8.30- 9:00

«Водичко, умий личко»

Підготовка до сніданку, культурно – гігієнічні навички, сніданок.

9:00 – 9:25

9:35 – 10:05

10:15 – 11:40

«Розвивальна, виховна та
навчальна діяльність»

І Заняття

ІІ Заняття

ІІІ Заняття

11.40 – 12:30

«Весела прогулянка»

Підготовка до прогулянки, прогулянка
(спостереження, індивідуальна робота,
самостійна ігрова діяльність), повернення
з прогулянки

12:30-13.00

«Водичко, умий личко»

Підготовка до обіду

Обід

13.00-15.00

«Заглядає сон до вікон»

Підготовка до сну, сон

15.00-15.30

«Потягушки»

Поступовий підйом,
гімнастика пробудження, культурно
гігієнічні заходи

15.30-16.00

«Смачно та корисно»

Полуденок

16.00-16.20

«Ігрова хвилинка»

Індивідуальні ігри, самостійна діяльність

16.20-18.00

«Весела прогулянка»

Підготовка до прогулянки, прогулянка,
індивідуальні ігри, самостійна діяльність
дітей, бесіди з батьками, повернення дітей
додому

 

Розділ  ІІІ

ОПИС ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ ГАЛУЗЯМИ

Показники  життєвої компетентності дітей молодшого дошкільного віку (3 рік житття)

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ»

Здоров’я та фізичний розвиток

- Бере участь у різних формах роботи з фізичного розвитку, організованих вихователем

- Рухається, зберігаючи стійке положення тіла, орієнтується в просторі

- Виконує різноманітні вправи в стрибках, коченні, киданні, повзанні, лазінні, рівновазі

- Катається на санчатах, виконує вправи для адаптації на воді та оволодіння плаванням

- Позитивно ставиться до виконання загартовувальних процедур та вправ із формування рухових навиків

Здоров’я та хвороби

-  Знає і називає частини тіла та показує їх

- Знає назви гігієнічних процедур: вмивання, одягання, роздягання тощо, самостійно виконує їх

- Користується милом, індивідуальним рушником, чистить зуби

- Оперує назвами людських статей (чоловік, жінка, хлопчик, дівчинка)

- Негативно ставиться до шкідливих звичок (брати руки до рота, колупатися в носі тощо)

- Розуміє, що рослинна їжа корисна

- Самостійно їсть, добре пережовує їжу; дотримує правил поведінки за столом

- Розуміє, що для здоров’я потрібно дотримуватися режиму дня

- Самостійно їсть, добре пережовує їжу; дотримує правил поведінки за столом

- Розуміє, що для здоров’я потрібно дотримуватися режиму дня

- Знає, що українські національні страви корисні для здоров’я

- Знає про вплив природи на самопочуття людини

Безпека життєдіяльності

 • Намагається не гратися гострими та дрібними предметами (не можна брати їх у рот, запихати у ніс, вуха)
 • Знає, що категорично заборонено брати ліки та хімічні речовини
 • Розуміє, що ігри з сірниками можуть бути причиною пожежі
 • Має початкові знання про правила дорожнього руху: транспорт їде про проїжджій частині дороги, пішоходи ходять по тротуарі (узбіччі); переходити вулицю потрібно тільки по пішохідному або підземному переході; знає, що означають кольори світлофора
 • Знає, що в природі є отруйні гриби, рослини, ягоди, тому брати їх у рот небезпечно
 • Знає правила безпечної поведінки з домашніми тваринами
 • Знає, що з незнайомими людьми потрібно бути обачним, не приймати їхні пропозиції

 

 

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА В СОЦІУМІ»

Формування основ духовно-моральних якостей

 • Має уявлення про сім'ю, рідних людей, які дбають одне про одного
 • Виявляє почуття любові та поваги до рідних, близьких
 • Виявляє уважність, прихильність до дорослих та однолітків; вміє висловити своє ставлення до них, допомогти
 • Виявляє ввічливість, співчуття у поводженні з дорослими та дітьми
 • Виявляє дружні контакти з дітьми у грі, праці, продуктивній діяльності
 • Виявляє почуття симпатії до дітей
 • Бережливо ставиться до іграшок та книг
 • Проявляє культуру поведінки у громадських місцях

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА У ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ»

Ознайомлення з природою

 • Разом з дорослими доглядає за рослинами, піклується про приручених тварин 
 • Розуміє, що все живе – гарне, добре, корисне (його не можна нищити)
 • Бережно ставиться до всіх об’єктів природи
 • Розповідає про найпоширеніші явища в природі: сонце світить, тепліє, з’являється листя на деревах, зацвітають квіти тощо
 • Розрізняє властивості води (розливається, тече, буває теплою, холодною; чисту воду п’ють люди, тварини, нею поливають рослини, в чистій воді живуть рибки; брудна вода шкідлива, її не можна пити
 • Розрізняє властивості піску та ґрунту (пісок сухий – сиплеться, з мокрого можна ліпити, він не сиплеться; земля може бути сухою і мокрою
 • Розпізнає рослини (овочі, фрукти, ягоди; дерева, кущі, трав’янисті рослини; квіти) за їх зовнішнім виглядом
 • Володіє елементарними знаннями щодо будови дерева (стовбур, гілки, листя), називає і показує їх
 • Розпізнає свійських і диких тварин, правильно називає основні частини тіла, характерні повадки, дитинчат тварин
 • Орієнтується у назвах птахів: горобець, синиця, ворона тощо; особливостях їхньої поведінки
 • Володіє елементарними уявленнями про Космос: місяць, зорі, сонце

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА У СВІТІ МИСТЕЦТВА»

Предметний світ

 • Має елементарні уявлення про рідне місто (село), його вулиці
 • Володіє елементарними знаннями про транспорт, його призначення, професію водія, шофера. Вміє показати на картинках пасажирський та вантажний транспорт
 • Упізнає державну символіку: Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України,    
 • Орієнтується у видах людської діяльності, у призначенні предметів вжитку, місцях їх зберігання
 • Упізнає предмети за їхніми ознаками та властивостями, функціональним призначенням; знаходить і виокремлює в довкіллі знайоме та незнайоме
 • Відкриває нові властивості предметів, радіє своїм відкриттям

Предметно-практична діяльність

 • Виконує прості трудові доручення     
 • Своєчасно користується туалетом, носовичком
 • Складає свій одяг та взуття з допомогою дорослого
 • З невеликою допомогою дорослого одягається та роздягається, взувається та роззувається
 • Намагається їсти охайно
 • Правильно миє руки, користується рушником
 • Спостерігає за працею дорослих, виявляє повагу до результатів праці

 

 

Світ мистецтва

 • Емоційно сприймає ілюстрації, картинки, вироби декоративно-ужиткового мистецтва
 • Виявляє зацікавленість образотворчою діяльністю
 • Емоційно-реагує на розмаїття колірної гами
 • Слухає невеличкі музичні твори: передає почуття від прослуханого за допомогою міміки, жестів та рухів
 • Супроводжує рухами текст театралізованого дійства, імітує рухи тварин, намагався передати емоційний стан персонажів.

Художньо-продуктивна діяльність Образотворча діяльність

 • Самостійно виконує художньо-творчі дії з матеріалом
 • Правильно тримає олівець, пензлик; розминає глину, ділить її на шматки
 • Має уявлення про безпечне поводження з матеріалами та інструментами для занять образотворчою діяльністю
 • Ідентифікує та диференціює своє «Я» із зображеннями, іншими дітьми
 • Позитивно реагує на художньо-творчу діяльність
 • Встановлює емоційний контакт із дорослим під час занять
 • Знає призначення матеріалів для занять образотворчою діяльністю
 • Короткими фразами розповідає про свої дії на заняттях, вільно вживає займенник «я»
 • Емоційно реагує на зображення, проявляє своє ставлення до них
 • Охоче експериментує з матеріалами й інструментами із образотворчої діяльності, знає їх властивості

Художньо-продуктивна діяльність Образотворча діяльність (конструктивна діяльність)

 • Розрізняє та називає такі будівельні деталі: кубик, цеглинка, пластина
 • Розрізняє деталі за формою та величиною. Розуміє, що стійкість будівлі залежить від положення форм  
 • Будує прості сюжетні та предметні споруди, називає їх
 • Бачить у конструкціях зображення предметів навколишньої дійсності
 • Охоче займається конструктивною діяльністю
 • Усвідомлює, що споруда має бути акуратною
 • Намагається дотримуватися форм товариських і доброзичливих взаємин із дітьми та дорослими

Музична діяльність

 • Емоційно відгукується на музику
 • Розрізняє звучання різних інструментів (брязкальце, сопілка, барабан, дзвіночок)     
 • Розрізняє музику за висотою, ритмом
 • Виконує невеликі за розміром пісні
 • Виконує прості танцювальні рухи: притупування, ходьба, біг, кружляння, напівприсідання, плескання в долоні, наслідує рухи тварин
 • Ходить по колу з допомогою дорослого
 • Передає ритм ходьби та бігу, змінює рухи під час виконання гри і танцю

 

Театралізована діяльність

 • Розуміє позитивні та негативні вчинки персонажів, відповідно реагує на них    
 • Цікавиться різними видами театру
 • Самостійно використовує іграшку як персонаж
 • Веде короткий діалог
 • Виокремлює гарне і негарне у зовнішності героїв; емоційно реагує на гарний сценічний костюм
 • Самостійно ініціює театралізовану діяльність
 • Намагається по-своєму показати того чи іншого персонажа
 • Намагається перевтілитися в ігрову роль

Літературна діяльність

 • Розуміє загальний моральний зміст художніх творів     
 • Емоційно реагує на зміст казки, співчуває її героям
 • Знає і розповідає напам’ять кілька народних пісень, забавлянок, віршів
 • Розповідає фрагмент художнього твору разом із вихователем
 • Відповідає на запитання дорослого за змістом твору
 • Знаходить на ілюстраціях персонажів твору, називає їх
 • Виконує адекватні рухи, жести в ході розігрування українських народних казок, забавлянок
 • Бере участь в інсценуванні українських народних казок

 

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ГРА ДИТИНИ»

Гра як провідна діяльність

 • Знає народні ігри та грає у них із ініціативи дорослого 
 • Усвідомлює свої фізичні можливості
 • Охоче бере участь у руховій діяльності
 • Активно діє з предметами та іграшками; використовує предмети-замінники
 • Задумує просте ігрове завдання та намагається реалізувати його
 • В іграх наслідує дорослих, бере на себе соціальну роль, дотримується правил гри
 • Усвідомлює, що дорослий є організатором спільних ігор
 • Входить у певні (обрані або назначені) ігрові ролі
 • Відчуває емоційне задоволення від гри, ролі в ній

Формування особистості у грі

 • Адекватно реагує на пропозицію зайнятися ігровою діяльністю
 • Ділиться іграшками з іншими дітьми
 • Активно діє з іграшками, знає їх особливості та функції, використовує їх в іграх
 • Продумає сюжет побудови у конструкторсько-будівельних іграх, використовує побудову у сюжетно-рольових іграх

 

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ»

Сенсорні еталони  

 • Знає, що форма, колір, величина – постійні ознаки предметів, які варто враховувати під час виконання різноманітних дій
 • Групує однорідні предмети за формою, величиною, кольором
 • Співвідносить різнорідні предмети одночасно за величиною і формою
 • Зіставляє предмети за кольором, формою, величиною, встановлює їх схожість чи відмінність
 • Розуміє поняття: «високо – низько», «вгорі – внизу», «далеко – близько», «в», «на», «під», «за»; може показати розташування предметів у просторі
 • Розрізняє на смак овочі, фрукти, ягоди, використовує слова: «солодкий», «кислий», «гіркий» тощо
 • Визначає предмети на дотик і зіставляє однакові та різні предмети
 • Називає звуки за силою голосу (тихий – гучний)
 • Розпізнає голоси тварин і звуки у природі

        

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «МОВЛЕННЯ ДИТИНИ»

Звукова культура мовлення

 • Вимовляє правильно і чітко всі голосні та приголосні звуки, крім шиплячих [ж], [ч], [ш] та [р]
 • Легко повторю за дорослими слова, в ігровій формі добирає рими (виконує разом із дорослим ігрові вправи на римування)
 • Промовляє слова в різному темпі та з різною силою голосу   

Словникова робота

 • Розуміє мову дорослого, звернену до неї та всіх дітей   
 • Вміє співвідносити слово, що звучить, з реальними або намальованими предметами
 • Розуміє і вживає слова різних частин мови, крім дієприслівника; узагальнювальні слова; слова ввічливості; слова, що означають назви предметів, дій, властивостей далекого, але зрозумілого дітям оточення

 Граматична правильність мовлення

 • Розмовляє реченнями: простими, поширеними, складносурядними, складнопідрядними зі сполучниками та сполучними словами, хоча часом вони ще аграматичні
 • Вживає іменники в однині та множині, іменники з прийменниками
 • Розуміє теперішній і майбутній час
 • Вживає дієслова у наказовому способі з відтінками лагідності, ввічливості       
 • Частково узгоджує іменники з прикметниками та присвійними займенниками у роді та числі

Зв’язне мовлення

 • Розуміє запитання дорослого та відповідає на нього окремими фразами, діями, жестами
 • Звертається до дорослого з простими запитаннями (Що це? Як? Де? Чому? Коли?)
 • Легко повторює за дорослим слова, фрази
 • Розповідає про побачене та пережите окремими фразами, кількома реченнями, які розмежовуються словами «тут», «там», «цей», «ось»
 • За допомогою запитань дорослих відтворює зміст казки, оповідання, розповіді, сюжетної картинки
 • Розповідає про побачене та пережите окремими фразами, кількома реченнями, які розмежовуються словами «тут», «там», «цей», «ось»
 • Розмовляє складними фразами, вживає підрядні речення, хоча й аграматичні

Мовленнєвий етикет

 • Вживає слова прохання, подяки, вибачення
 • Вітається та прощається з дорослими
 • Веде розмову без зайвих жестів
 • Намагається не вживати у мовленні слів-паразитів
 • Не втручається в розмову дорослих

 

ПОКАЗНИКИ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (4 РІК ЖИТТЯ) ЗА ПРОГРАМОЮ РОЗВИТКУ ДИТИНИ  «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ»

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ»

 

Здоров’я та фізичний розвиток

-        Має уявлення про свій організм, різні частини тіла, розуміє, чому треба виконувати фізичні вправи, загартовуватися, дотримуватися норм особистої гігієни

-        Охоче займається фізичними вправами, із задоволенням бере участь у різних організаційних формах роботи з фізичного виховання

-        Володіє технікою виконання рухів, прагне виконувати рухові дії правильно і гарно

-        Вільно ходить і бігає, природно координуючи рухи рук і ніг, не човгає ногами, не опускає голови; володіє різними видами ходьби та бігу

-        Стрибає, енергійно відштовхуючись обома ногами і м’яко приземляючись

-        Виконує різноманітні вправи в повзанні й лазінні, вміє зберігати рівновагу, кидати й прокочувати предмети, ловити м’яч кистями рук, не притискаючи його до грудей

-        Катається на санчатах, велосипеді, плаває

Здоров’я та хвороби

-        Розрізняє людей за статтю, віком, а також здорову людину від хворої (за зовнішнім виглядом, самопочуттям)

-        Усвідомлює, що людина народжується, проходить різні етапи життєвого циклу

-        Називає і відрізняє основні групи їжі – овочі, фрукти, каші; знає їх роль у забезпеченні здоров’я

-        Орієнтується в ознаках спраги і голоду, вміє їх ідентифікувати

-        Розуміє важливу роль питної води

-        Усвідомлює основні вимоги до режиму та гігієни харчування, дотримує правил культурної поведінки за столом

-        Володіє вміннями і навичками особистої гігієни, вміє доглядати за порожниною рота; самостійно мити руки і обличчя, користуватися милом, рушником, носовичком, причісуватися

-        Розуміє вплив розпорядку дня на здоров’я

-        Розуміє, що стан погоди впливає на настрій

-        Усвідомлює, що потрібно негативно ставитися до шкідливих звичок і намагатися уникати їх

-        Розуміє оздоровчі функції національних страв

Безпека життєдіяльності

-        Знає про небезпеку, яку можуть становити для людини гострі, ріжучі, дрібні предмети, ліки, хімічні речовини

-        Знає елементарні правила пожежної безпеки

-        Знає елементарні правила поведінки на дорозі, має уявлення про дію світлофора, призначення пішохідного переходу

-        Орієнтується у правилах поводження з незнайомцями

-        Знає правила поведінки біля водойми у літній і зимово-весняний періоди

-        Має елементарні знання про правила поводження з домашніми тваринами та правила безпеки під час спілкування з ними

-        має уявлення про отруйні гриби і ягоди

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА В СОЦІУМІ»

 

Формування основ духовно-моральних якостей

-        Знає та називає членів сім'ї, родини

-        Розуміє значення добрих взаємин і порядку

-        виявляє активність та ініціативу у спілкуванні з довколишніми, охоче включається в спільну діяльність

-        уміє спокійно гратися поруч із дітьми, вступає в спілкування з приводу іграшок, ігрових дій

-        Має друзів, до яких проявляє особливу прихильність; ставиться приязно до однолітків

-        Поводиться за столом відповідно до норм культурної поведінки

-        Надає допомогу, вміє проявити співчуття за своєю ініціативою

-        Дотримується простих правил поведінки на вулиці, у громадських місцях

-        Відчуває межу припустимої поведінки, належну дистанцію у взаєминах з різними людьми

-        Використовує загальноприйняті форми вітання, звертання, прощання, подяки

-        Бережливо ставиться до іграшок, книг, свого одягу

-        Розрізняє добрі і погані вчинки, може оцінити вчинок

-        Має елементарне почуття гумору

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА У ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ»

Ознайомлення з природою

-        Розуміє, що сонце знаходиться на небі, воно світить, зігріває все навкруги, несе тепло до землі рослинам, тваринам і людині

-        Визначає властивості води, снігу, льоду

-        Відрізняє пісок від глини і визначає їх властивості

-        Розрізняє і класифікує дерева, овочі, фрукти, квіти, трав’янисті рослини

-        Встановлює прості причинно-наслідкові зв’язки, пов’язані з сезонними змінами

-        Називає пори року і визначає їх характерні ознаки

-        Визначає стан погоди (іде дощ, сніг; дме вітер, світить сонце тощо)

-        Визначає стан неба у різну погоду

-        Милується природою рідного краю, бережно ставиться до її об’єктів

-        Знає будову рослин

-        Цікавиться природою свого регіону (рослини, тварини)

-        Називає свійських і диких тварин, птахів та умови їх існування

-        Намагається дотримувати правил поведінки у природному довкіллі: не рве квітів, не руйнує мурашників, не ловить метеликів, не завдає шкоди жукам

-        Доглядає за рослинами і тваринами

-        Усвідомлює, що життя і здоров’я залежить від довкілля

-        Цікавиться світом навколишнього простору, радіє красі зоряного неба

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА У СВІТІ МИСТЕТЦТВА»

Предметний світ

-        Дотримується правил співжиття в колективі, проявляє при цьому чемність, толерантність

-        Прагне підтримувати порядок і затишок у житловому приміщенні, вдома та у дитячому садку, дбайливо ставиться до предметів побуту й іграшок, свого одягу та взуття

-        Прагне висловлювати елементарні адекватні судження про свої досягнення

-        Зацікавлено ставиться до предметного довкілля, доречно застосовує отримані раніше знання

-        Називає предмети домашнього побуту і вжитку, знає їх застосування

-        За допомогою дорослого обстежує предмети, визначає їх зовнішні ознаки, застосовуючи різні аналізатори

Предметно-практична діяльність

-        виявляє позитивне ставлення до трудових завдань

-        Роздягається та одягається у певній послідовності

-        Зашнуровує черевики за допомогою дорослих

-        Розчісує волосся, користуючись індивідуальним гребінцем

-        Миє руки, користується рушником

-        Старається їсти акуратно

-        Підтримує порядок у груповій кімнаті (після гри кладе іграшки на відведене місце, витирає пил зі стола, стелажів)

-        Допомагає вихователеві у підготовці до занять, розкладаючи матеріал, а після заняття – збирає його

-        Допомагає помічникові вихователя накривати на стіл

-        Прибирає на ігровому майданчику

-        Доглядає за квітами та мешканцями куточка живої природи

-        Садить і доглядає за висіяними горохом, квасолею, квітами, висадженою цибулею

-        Збирає врожай зі свого городу

-        Взимку підгодовує пташок

Світ мистецтва

 • Розуміє зміст картин, упізнає персонажів розповідає про них
 • Помічає гарне у творах образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва
 • Впізнає та запам`ятовує невеликі музичні твори різних жанрів, емоційно відгукується на зміст музичних творів
 • Виявляє інтерес до театралізованої діяльності; має елементарні знання про театр
 • Знає, що є різні види театру (ляльковий, пальчиковий, тіньовий тощо)

Художньо-продуктивна діяльність Образотворча діяльність

-        уміє користуватися матеріалами та інструментами для художньо-трудових дій

-        Свідомо ставиться до образотворення, планує свої дії, обговорює кінцевий результат, виправляє помилки

-        Бережно ставиться до своїх виробів

-        У спільній роботі узгоджує свої дії з діями інших

-        Має найпростіші уявлення про види образотворчого мистецтва

-        Знає назву матеріалів та інструментів для художньо-творчої роботи

-        Може сформулювати мету власної        діяльності

-        Під час роботи коментує власні дії, може спрогнозувати результат

Художньо-продуктивна діяльність Образотворча діяльність (конструктивна діяльність)

-        уміє розрізняти деталі будівельного матеріалу

-        Створює елементарні споруди шляхом комбінування знайомих форм, розташовує їх залежно від стійкості деталей на площині

-        Зводить різноманітні будівлі для обслуговування та реалізації ігрових задумів

-        Має елементарні уявлення про властивості паперу, працює з пазлами, складає картинки за сюжетом знайомої казки

-        Працює з рухомим конструктором, вміє визначати основні деталі

-        Створює споруди з піску, снігу, виокремлюючи деталі

Музична діяльність

-        Під час слухання музичних творів орієнтується в характері мелодії, настрої

-        Розрізняє контрастну динаміку звучання, тембр музичних іграшок та інструментів

-        Співає нескладні пісні, володіючи навичками розподілу дихання

-        Намагається співати злагоджено, протяжно

-        Рухається правильно, відображаючи ритм і темп музики

-        Виконує рухи з атрибутами та образні рухи

-        Танцює, виконуючи танцювальні рухи: «пружинка», притупування однією та обома ногами, плескання в долоні, кружляння по одному та парами, «веселі ручки»

-        виявляє фантазію під час виконання танцювальних рухів

-        Бере участь у музичній грі-драматизації на тему українських народних пісень, ігор

-        Охоче водить хороводи

Театралізована діяльність

-        Намагається в рухах передати прості образно-виразні дії того чи іншого персонажа, повторює ці рухи з іграшками

-        Дає змогу іншим дітям зіграти свою роль

-        Висловлює власні судження щодо поведінки героя

-        Під час передачі образу використовує засоби інтонаційної            виразності

 

Літературна діяльність

-        Розуміє, емоційно сприймає та розповідає українські народні казки, пісеньки, забавлянки, оповідання

-        Відтворює окремі фрази, частини художнього тексту за допомогою навідних запитань педагога

-        Помічає особливості казки: звороти, повтори

-        Розуміє та виразно читає поетичні твори

-        Передає ритму вірша, ритм народної     забавлянки

-        Передає емоційну виразність окремих речень під час вивчення вірша напам'ять

-        Переказує добре знайомі художні твори за допомогою навідних запитань та      підказувань

-        Передає речення в питальній інтонації

-        Відтворює рухи, жести героїв за текстом літературного твору

-        Розглядає ілюстрації, пригадуючи зміст художнього твору

-        дотримується правил користування книгою (не рве сторінок, бере книжку чистими руками, не малює по сторінках    книги)

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ГРА ДИТИНИ»

Гра як провідна діяльність, формування особистості у грі

-        виявляє активність у різних видах ігрової діяльності з однолітками та дорослими

-        У спільних іграх дотримує правил моральних норм поведінки

-        Враховує смаки та вподобання однолітків щодо вибору виду ігрової діяльності, атрибутів, сюжету, місця гри

-        Намагається не конфліктувати

-        Намагається утримуватися від суперництва в ігровій діяльності, пропонує свою допомогу

-        Відчуває гордість за свої досягнення, радіє власній кмітливості та вмінням

-        Відрізняє ігрову діяльність від інших видів діяльності

-        Знає, що існують різні види ігор

-        Використовує за призначенням атрибути до ігор

-        уперше проявляє спроби враховувати властивості предметів під час використання їх у грі

-        виявляє зацікавленість спільною грою

-        Цікавиться своєю роллю у грі

-        Передає в іграх свої враження від спілкування з довкіллям

-        Передає в іграх види діяльності та взаємини дорослих

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ»

Сенсорні еталони, елементарні математичні уявлення

-        Лічить предмети в межах 5, вживаючи числівники

-        Порівнює контрастні за кількістю множини предметів (один – багато)

-        Визначає період доби на основі спостереження за природними ознаками (сонце встає – ранок, сонце високо над головою – день тощо)

-        Розрізняє і називає геометричні фігури: площинні – квадрат, круг, трикутник; об’ємні – куля, куб

-        Порівнює та добирає контрастні за величиною предмети

-        Класифікує предмети за однією ознакою

-        Володіє прийомами порівняння множин за кількістю, способом накладання та прикладання елементів однієї множини до елементів іншої

        

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «МОВЛЕННЯ ДИТИНИ»

Звукова культура мовлення

-        Чітко і правильно вимовляє голосні та приголосні звуки, крім [р]; володіє правильною вимовою шиплячих [ш], [ж], [ч]

-        Володіє розповідною, питальною, окличною інтонаціями

-        Промовляє слова в різному темпі та з різною силою голосу

Словникова робота

-        Розуміє й активно вживає слова всіх частин мови

-        Вживає узагальнювальні слова

-        Правильно вживає синоніми, антоніми 

 Граматична правильність мовлення

-        Оволодіває основними граматичними формами (рід, число, відмінок), правильно вживає рід і число іменників

-        Утворює нові слова за допомогою префіксів за-, з-, на-, суфіксів, що виражають зменшеність та збільшеність предмета, емоційну оцінку пестливості

-        Добирає однокореневі слова

-        Використовує у мовленні складні іменники зі з’єднувальною голосною (зокрема, снігопад) та інші складні слова

-        Правильно вживає теперішній, минулий і майбутній час дієслів

-        Вживає ступені порівняння прикметників

-        У мовленні використовує займенники

-        Узгоджує іменники з прикметниками в роді та числі

-        Будує прості, поширені речення з прийменниками, сполучниками, однорідними членами речення, з прямою мовою

Зв’язне мовлення

-        Відповідає на запитання за змістом сюжетних та предметних картинок, художніх текстів, театральних вистав

-        Разом із дорослим складає описові розповіді (3-4 речення) про іграшки, предмети, зображення на картинках

-        Переказує за допомогою запитань добре знайомі казки

-        Використовує в мовленні образні вирази (з текстів забавлянок, казок), звуконаслідувальні слова, фразеологічні звороти, приказки

Мовленнєвий етикет

-        Активно вживає слова ввічливості: вітання, прощання, вибачення, подяки

-        Вислуховує співрозмовника

-        Говорить спокійним голосом

-        Вітається, називаючи ім’я дитини, ім’я та по батькові дорослого

-        Не втручається в розмову дорослих

Підготовки руки дитини до письма

-        Виконує вправи пальчикової гімнастики

-        Ліпить (глина, пластилін, тісто), малює, аплікує

-        Грається піском, природним матеріалом (камінці, палички, горіхи тощо) та предметами домашнього вжитку (корки від пластикових пляшок, мотузки, прищіпки)

-        Викладає візерунки з мозаїки, нескладні зображення з лічильних паличок

-        Викладає зображення за допомогою пазлів

-        Стискує і розтискує гумові іграшки

-        Застібає (розстібає) ґудзики, кнопки різної величини на спеціально виготовлених посібниках та на одязі

 

 ПОКАЗНИКИ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (5 РІК ЖИТТЯ) ЗА ПРОГРАМОЮ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

«УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ»

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ»

Здоров’я та фізичний розвиток

- Дотримує норм особистої гігієни, культури поведінки за столом

- Розуміє необхідність гартування, із задоволенням бере участь у гартувальних процедурах, має потребу в активній руховій діяльності

- Виявляє інтерес до результатів рухової діяльності; може добре тримати рівновагу, стежити за положенням свого тіла під час виконання різноманітних вправ

- Уміє ходити з вільними, природними рухами рук, тримаючись прямо; бігає легко, ритмічно, володіє різними видами ходьби та бігу

- Упевнено стрибає з місця, відштовхуючись обома ногами й змахуючи руками

- Вміє лазити по гімнастичній стінці довільним способом, не пропускаючи щаблів

- Уміє ловити м’яч кистями рук; проявляє влучність у киданні м’яча у ціль

- Дотримує певних інтервалів під час руху в різних видах шикування, добре орієнтується в просторі

- Виявляє інтерес до вправ з елементами спорту, самостійно з’їжджає на санчатах із гірки, їздить на триколісному й двоколісному велосипедах, плаває, проявляє витримку та наполегливість        

Здоров’я та хвороби

 • Називає основні частини тіла людини, функції деяких органів
 • Розуміє значення руху в оздоровленні людини
 • Виконує гартувальні процедури та розуміє їх значення для здоров’я
 • Розуміє, що брудна вода – загроза для здоров’я, знає цілющі властивості води
 • Виконує гігієнічні процедури
 • Доглядає за чистотою свого тіла
 • Має практичні навички використання природних чинників в оздоровленні
 • Знає основні правила захисту від інфекційних хвороб, надання першої допомоги хворій людині
 • Розуміє, що шкідливі звички впливають на здоров’я, намагається їх позбутися
 • Має знання про оздоровчі аспекти побуту українського народу
 • Розуміє потребу користування індивідуальними предметами гігієни
 • Розуміє необхідність дотримання режиму дня для здоров’я людини
 • Усвідомлює вплив санітарного стану приміщення на здоров’я людини
 • Має навички культури поведінки за столом та гігієни харчування
 • Відрізняє корисні рослини від шкідливих та отруйних
 • Підтримує добрі взаємини з дітьми та дорослими;  

 

Безпека життєдіяльності

- Розуміє причини виникнення пожежі,  

- Має поняття про різні види переходів, дорожні знаки для пішоходів, правила поведінки у транспорті та біля дороги

- Дотримує правил поводження з незнайомими

- Розуміє небезпеку від користування гострими, ріжучими та вибухонебезпечними предметами, небезпеку самостійного користування ліками і термометром, електроприладами

- Уміє налагоджувати стосунки в мікрогрупі, проявляти товариськість

- Вміє дружити та уникати сварок

- Знає отруйні гриби, ягоди, рослини

- Знає про температурні травми та запобіжні заходи

- Знає про те, як треба поводитися з чужими та домашніми тваринами

- Вміє поводитися на водоймі у різні пори року

- Уникає гарячих предметів

-  Знає, що не можна на морозі доторкатися до металу

- Усвідомлює, що в зимовий період небезпечно ходити під дахами та балконами, з яких звисають бурульки

- Розрізняє стиглі та нестиглі плоди, ягоди; знає, що вживати їх небезпечно для здоров’я

- Розуміє, що вживання сумнівних ягід, плодів, рослин може спричинити отруєння

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА В СОЦІУМІ»

Формування основ духовно-моральних якостей

 • Прагне позитивних форм поведінки, уважна до оцінок дорослих
 • Дотримує елементарних правил культури спілкування з дорослими й однолітками
 • Намагається оцінити дії та вчинки інших людей з позиції відомих правил та оцінок
 • Вміє порадіти за однолітків; звертаючись до них, проявляє вміння зрозуміти їх, допомогти їм
 • Проявляє посильну турботу про літніх людей
 • Прагне виконувати трудові доручення дорослих, діяти разом із ними
 • Володіє необхідними культурно-гігієнічними навичками
 • Вміє культурно поводитися у громадських місцях

 

Основи правової культури 

 • Знає, що для життя людини потрібні їжа, вода. Відрізняє корисну їжу від шкідливої
 • Знає про різні види відпочинку і бере активну участь у його проведенні
 • Знає, що немає більшої цінності, ніж здоров’я
 • Проявляє ввічливість, культуру поведінки у спілкуванні з дорослими й однолітками
 • Поважає право на ім’я інших, не дає товаришам прізвиськ
 • Знає, сім’я – основа життя людини, об’єднує найрідніших людей і складається з батьків і дітей
 • Має елементарні уявлення про права та обов’язки дитини; пояснює їх відмінність
 • Знає, що має право на щасливе життя, обов’язок держави захищати її
 • Знає, що кожна людина має ім’я, яке вказує на належність до певної статі
 • Називає своє місце в родині з різних позицій: онук (онука), син (дочка), брат (сестра)
 • Знає свою повну адресу
 • Знає, що на планеті живе багато людей із різними відмінностями, які розмовляють різними мовами, але їх усіх треба поважати
 • Проявляє інтерес до навчання
 • Відображає права й обов’язки у сюжетах казок, іграх
 • Пояснює своє місце та обов’язки в родині
 • Вміє малювати дерево родоводу, зображувати дорослих і дітей, їхню кількість за допомогою символів
 • Знає, що лише завдяки спільним зусиллям можна підтримувати порядок в оселі, в дошкільному навчальному закладі
 • Знає назви трудових дій, пов’язаних із певним трудовим процесом
 • Старанно виконує обов’язки чергових у їдальні, на занятті, в куточку живої природи

Народознавство

 • Володіє елементарними трудовими навиками, бережно ставиться до результатів людської праці
 • Дотримує норм культури спілкування, поважає інших, турбується про них, проявляє привітність та гостинність, пошану до старших
 • Дотримується родинних звичаїв і традицій під час святкування свят
 • Має загальні уявлення про культуру українського народу, про звичаї та традиції, про споконвічне прагнення українців до краси
 • Емоційно сприймає народну іграшку, традиційний одяг, вироби народних майстрів
 • Розуміє, що Україна є Батьківщиною, що в українців є своя мова, звичаї та традиції, календарно-обрядові свята. Виявляє стійкий інтерес до історії рідної землі
 • Має уявлення про житло, предмети народного декоративно-ужиткового мистецтва, їх використання в повсякденному житті, народну іграшку, вишивку, український національний одяг, сім’ю та сімейні традиції в Україні та в Західному регіоні
 • Милується виробами народного декоративно-ужиткового мистецтва, охоче слухає різноманітні народні пісні, дивиться і емоційно сприймає виконання хореограф. композицій у виконанні дорослих і дітей
 • Бере участь у дійствах календарно-обрядових свят
 • Проявляє ініціативу, відтворює кращі зразки народного фольклору та речей народно-ужиткового мистецтва

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА У ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ»

Ознайомлення з природою

 • Визначає зміни в природному довкіллі і знає, що ці зміни залежать від обертання Землі навколо Сонця
 • Розрізняє пори року
 • Визначає стан погоди (дощ, сніг), стан повітря (холодне, тепле, гаряче); знає, якою є погода у Південному регіоні у весняно-літній та осінньо-зимовий період
 • Усвідомлює, як утворюється вітер (рухається повітря); як утворюється лід (замерзає вода)
 • Визначає властивості піску, глини, землі; основні ознаки води (на дотик, за смаком, кольором), вода – це рідина; дощ і калюжі – це вода
 • Називає пори року і визначає зміни в рослинному і тваринному світі
 • Класифікує об’єкти: дерева, кущі, квіти, овочі, фрукти, птахи, комахи, тварини та називає їх, зокрема ті, що найпоширеніші у Західному регіоні
 • Розпізнає диких і свійських тварин, знає їхні особливості, спосіб пересування та називає тих, які є у регіоні
 • Розуміє, що бджоли роблять мед із нектару квітів; бджіл розводять на пасіках, мухи і комарі – корм жаб, ящірок, ластівок
 • Називає кімнатні рослини (бегонія, герань, лілія амазонська, колеус, бальзамін тощо), знає основні правила догляду за ними
 • Називає рослини і тварин, занесених до Червоної книги України (рослини – анемона, пролісок, фіалка тощо; тварини – їжак, білка, лось тощо), і тих, які є у Карпатському заповіднику
 • Доглядає за квітами в куточку природи, рослинами на грядці; прополює їх, підживлює, висаджує
 • Веде довготривалі спостереження, доглядає за рослинами і тваринами
 • Розуміє, що в довкіллі немає ані корисних, ані шкідливих тварин – усі однаково важливі
 • Бачить красу рідної землі, бережно ставиться до об’єктів природи
 • Дотримує правил поведінки на природі, в зонах відпочинку
 • Цікавиться зоряним небом і планетами Сонячної системи, їх особливостями    

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ  «ДИТИНА У СВІТІ МИСТЕЦТВА»

Предметний світ

 • Самостійно займається певною діяльністю, прагне підтримувати порядок і затишок у домівці
 • Шанобливо ставиться до рідного краю, до людей, їхнього минулого
 • Знає, що разом із родиною живе в Україні; впізнає державну символіку (Прапор, Гімн, Герб), любить Батьківщину
 • Знає назву міста (села), в якому проживає, його визначні місця
 • Називає предмети побуту, коротко характеризує їх
 • Розповідає про свої враження від побаченого

        

Предметно-практична діяльність

 • Вміє самостійно одягатися, роздягатися, взуватися, роззуватися; доглядати за своїм одягом і речами
 • Самостійно вмивається, стежить за своєю зачіскою, користується носовичком
 • Сумлінно виконує обов’язки чергового в їдальні та під час підготовки до занять
 • Підтримує порядок у груповій кімнаті: в куточку іграшок, книги
 • Прибирає майданчик від опалого листя, сміття
 • Стежить за чистотою піску в пісочниці, перекопує пісок
 • Миє виносні іграшки, пере ляльковий одяг
 • Працює в куточку природи (підливає рослини, розпушує землю, витирає листя кімнатних рослин, годує мешканців куточка, миє годівниці); на городі (сіє насіння рослин, висаджує розсаду, підливає їх, збирає врожай
 • Допомагає дорослому міняти воду в акваріумі, пересаджувати рослини
 • Дбає про осілих птахів (разом з дорослими)

 

Основи економічної культури

 • Оперує нескладними економічними поняттями: «товари», «послуги», «гроші», «торгівля», «покупка», «споживач»
 • Знає про ощадливе використання світла, води, газу
 • Визначає першочергові потреби сім’ї, розуміє, що часом необхідно відмовитися від бажання придбати якусь річ
 • Знає, що таке товар, як його можна придбати
 • Знає різноманітні торгові заклади й товари, що їх вони продають
 • Знає, що речі, які викидають, проходять вторинну переробку
 • Знає, що сміття потрібно сортувати і викидати у різні контейнери

Світ мистецтва

 • Впізнає народну іграшку та захоплюється витворами українського мистецтва
 • Емоційно реагує на тембр, ритм, лад музичних творів
 • Цілісно сприймає і розуміє зміст художніх творів та їх жанр
 • Емоційно відгукується на виставу, співчуває героям, реагує на їхні вчинки

Художньо-продуктивна діяльність Образотворча діяльність

 • Користується в образотворчій діяльності не лише традиційними матеріалами та інструментами, але й новими
 • Визначає мету, завдання, планує послідовність дій
 • Удосконалює власні вироби, переробляє у разі потреби
 • Намагається знайти виробам практичне застосування
 • Дотримується правил безпеки під час занять образотворчою діяльністю
 • Самостійно прибирає робоче місце після закінчення роботи
 • Цілеспрямовано привертає увагу дорослого й однолітків до власних виробів
 • Прагне передати власне «Я» у художньо-творчих діях
 • Відмовляється від надмірної допомоги дорослого, прагне самостійно досягти успіху
 • Розповідає про задумане, способи досягнення мети, може прокоментувати ці дії, прогнозує кінцевий результат
 • Виявляє бажання займатися художньою творчістю
 • Має уявлення про жанри живопису, розуміє їх своєрідність
 • Прикрашає перед святами свою домівку, групу власними виробами
 • Власноруч виготовляє подарунки рідним і близьким
 • Намагається проявити у роботі творчість
 • Пробує нове, незнайоме, проявляє зацікавленість до останнього, запитує, співвідносить побачене з власним обсягом знань
 • Проявляє винахідливість, фантазію, самостійність
 • Охоче експериментує з нетрадиційними техніками в образотворчій діяльності, очікує позитивного результату роботи

 

Художньо-продуктивна діяльність. Образотворча діяльність (конструктивна діяльність)

 • Уміє працювати з різними видами конструкторів, добирає деталі відповідної форми, розміру та колірної гами
 • Має навички роботи з папером, клеєм та ножицями
 • Творчо змінює будівлю, створюючи сюжетні споруди
 • Добирає відповідні матеріали для виготовлення виробу за зразком, моделлю, фотографією
 • Збагачує і розширює предметно-ігрове середовище створеними власноруч і разом із дорослими конструкціями, іграшками, саморобками, використовуючи їх для реалізації ігрових задумів

Музична діяльність

 • Здатна захоплюватися красою музики та її виражальними засобами
 • Співає природним голосом, без напруження, протяжно
 • Починає і закінчує музичний твір разом з усіма дітьми
 • Співає з інструментальним супроводом і без нього
 • Вміє починати музичний твір після музичного вступу
 • Ритмічно виконує рухи під музику, узгоджує їх із динамікою, характером, темпом, своєчасно змінює рухи під час танців та хороводів
 • Виконує танці по одному та в парах, здатна імпровізувати рухи
 • Драматизує музичні твори українських народних пісень та ігор
 • Грає на музичних інструментах, добирає з допомогою вихователя мелодії, створює музичні мелодії та привітання

 

Театралізована діяльність

 • Доречно імітує рухи, жести персонажів
 • Вдало передає рольову поведінку
 • Згруповує однолітків для спільної театралізованої діяльності
 • Вміє відтворювати позитивних і негативних персонажів
 • Зважає на інтереси інших учасників дійства
 • Емоційно переживає сюжет твору
 • Знає, називає та може передати основні емоції людини
 • Вдало передає характерні риси персонажів
 • Діє в ігрових ситуаціях відповідно до змісту
 • Вміє розповісти про враження від вистави
 • Описує характер героя, його вчинки
 • Пробує читати монолог
 • Висловлює своє ставлення до художніх творів
 • Розуміє, що вистава з гарними яскравими декораціями ліпше сприймається
 • Бере активну участь в обговоренні сюжету
 • Проявляє фантазію та вигадку, передаючи образ персонажа, відтворює власну думку про нього

        

Літературна діяльність

 • Супроводжує рухами текст літературного твору
 • Розуміє мораль казки, адекватно оцінює поведінку її героїв, висловлює своє ставлення до них
 • Емоційно сприймає характер твору, розуміє зміст соціально-побутових казок, розуміє призначення книги, бережно до неї ставиться, за потреби «ремонтує» її
 • Розрізняє жанрові особливості прозових і віршованих творів
 • Читає напам’ять вірші та твори малого фольклорного жанру (потішки, забавлянки, лічилки, мирилки, скоромовки, загадки, прислів’я, приказки, народні пісні)
 • Визначає повтори, образні вирази, початок та закінчення казки
 • Знає українські народні казки
 • Розповідає казки за змістом художніх творів і розповідає за ними
 • Самостійно влаштовує театралізовані ігри, ігри-драматизації за змістом добре відомих художніх творів
 • Бере участь в інсценуванні художніх творів

     

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ГРА ДИТИНИ»

Гра як провідна діяльність, формування особистості у грі

 • Бере активну участь у різних видах ігрової діяльності, в тому числі народних іграх, зіставляє кінцевий результат із метою
 • Проявляє самостійність у виборі ігор
 • Прагне запобігти конфліктним ситуаціям, дотримує норм культури ігрової діяльності
 • Розуміє доконечність планомірності дій під час гри, добре відрізняє гру від інших видів діяльності
 • Проявляє інтерес до спільної з однолітками діяльності, цікавиться визначенням власної ролі у грі
 • В іграх передає враження від довкілля
 • Намагається відійти від шаблонів, творчо використовує засоби для гри   

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ   «ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ»

Сенсорні еталони, елементарні математичні уявлення

 • Групує та систематизує предмети
 • Переміщається у просторі за заданим напрямком
 • Розрізняє частини доби, оперує поняттям «доба»
 • Називає геометричні фігури та просторові геометричні форми
 • Виокремлює з групи предметів предмети із заданими властивостями
 • Знаходить геометричні фігури та просторові геометричні форми в предметах навколишнього середовища
 • Розуміє, що останній числівник при лічбі відноситься до всієї групи перелічуваних предметів
 • Розуміє просторове розміщення предметів, часові відношення на основі побутових прикладів
 • Розкладає предмети за вказаною ознакою в порядку зростання або спадання
 • Володіє прийомами накладання, прикладання
 • Лічить в межах 5 кількісною та порядковою лічбою     

       

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «МОВЛЕННЯ ДИТИНИ»

Звукова культура мовлення

 • Правильно вимовляє всі звуки рідної мови
 • Розрізняє близькі фонеми
 • Виокремлює слова з потрібним звуком із тексту
 • Виокремлює перший і останній звуки
 • Регулює силу голосу відповідно до ситуації
 • Диференціює поняття «звук», «слово»
 • Інтонаційно вимовляє звук у слові
 • Добирає слова з потрібним звуком
 • Складає речення за наочним матеріалом
 • Послідовно називає слова у реченні

Словникова робота

 • Вживає слова всіх частин мови 
 • Розрізняє і правильно вживає узагальнювальні абстрактні слова, слова, що означають збірні, образні вирази; складні, багатозначні слова
 • Добирає синоніми й антоніми до слів
 • Створює нові слова від усіх частин мови
 • Користується образними виразами, фразеологічними зворотами відповідно до ситуації, а також звуконаслідувальними слова
 • Намагається стежити за своїм мовленням: не вживати діалектних слів, вказівних займенників (без потреби)  

 

 Граматична правильність мовлення

 • Засвоює граматичні форми, відмінкові закінчення, хоч робить незначні граматичні помилки (чергування приголосних)
 • Утворює форми однини та множини
 • Утворює від інших частин мови нові граматичні форми за допомогою суфіксів, префіксів
 • Засвоює рід іменників, кличний відмінок як у звертанні до дітей, так і до дорослих
 • Утворює наказовий спосіб дієслова
 • Будує речення різного типу: прості, складносурядні зі сполучними словами, прямою мовою
 • Правильно вживає відмінкові форми неозначених займенників
 • Вживає у мовленні порядкові числівники й узгоджує їх з іменниками      

Зв’язне мовлення

 • Самостійно вступає у розмову з дітьми, дорослими, підтримує діалог
 • Веде організований (стимульований) діалог на запропоновану тему, груповий діалог (бесіду)
 • Відповідає реченнями на запитання за змістом картини, художнього тексту
 • Складає розповіді за зразком вихователя: описові, сюжетні, з опорою на наочний матеріал і без нього
 • Переказує знайомі оповідання й казки

 

Мовленнєвий етикет

 • Володіє мовленнєвий етикетом (вітання, прощання, знайомства, подяки, вибачення, прохання)
 • Намагається не вживати у мовленні слів-вульгаризмів, жаргонних слів, діалектів
 • Не втручається у діалог дорослих
 • Розмовляє з дітьми та дорослими привітно
 • Висловлює незгоду спокійним тоном

 

Підготовки руки до письма

 • Впізнає на дотик дрібні предмети, розвиваючи тактильне сприймання і пам'ять
 • Вміє ліпити, аплікувати, конструювати, виконує декоративні малюнки; викладає візерунки з мозаїки та дрібного природного матеріалу; зав’язує та розв’язує шнурки з метою розвитку кисті руки, дрібних м’язів пальців, координації рухів руки, пальців, передпліччя, очей, розвитку окоміру
 • Впізнає на дотик дрібні предмети, розвиваючи тактильне сприймання і пам'ять

 

ПОКАЗНИКИ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (6 РІК ЖИТТЯ) 

 

ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 • має уявлення про здоровий спосіб життя, орієнтується в ознаках здоров’я, знає основні способи його зміцнення та правила поведінки при захворюванні; дотримує норм особистої гігієни, правильного харчування та розпорядку дня; розуміє потребу загартовування, охоче бере участь у загартовувальних процедурах;
 • знає та дотримує правил безпечного перебування вдома, на вулиці, у природних умовах тощо;
 • має уявлення про основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях;
 • виявляє потребу в активній руховій діяльності;
 • проявляє інтерес до результатів рухової діяльності; отримує фізичне та естетичне задоволення від чіткого виконання рухових дій;
 • дотримує певної дистанції під час виконання загальнорозвивальних вправ, шикувань, добре орієнтується у просторі;
 • утримує рівновагу, стежить за положенням свого тіла під час виконання різноманітних вправ;
 • ходить вільно, тримаючись прямо, природно рухає руками;
 • бігає легко, ритмічно, з різною швидкістю, поєднує біг із подоланням перешкод;
 • впевнено стрибає з місця, відштовхуючись обома ногами і змахуючи руками, м’яко приземлюється;
 • лазить по гімнастичній стінці (драбині) у навперемінний спосіб, не пропускаючи щаблів; володіє лазінням по канату в довільний спосіб; успішно пролізає в обруч прямо, лівим та правим боком; підлізає під дугу;
 • підкидає і ловить м’яч, відбиває його від підлоги, поєднує замах з енергійним кидком предмета;
 • знає та дотримує правил під час рухливих ігор;
 • із задоволенням катається на велосипеді, самокаті, санчатах; ходить на лижах, ковзає по крижаних доріжках і плескається у воді;
 • знає спрощені правила ігор спортивного характеру (бадмінтон, городки, футбол, хокей, баскетбол, боулінґ);
 • має власні спортивні уподобання, улюблених спортсменів.

 

ПОКАЗНИКИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

 • володіє правильною звуковимовою;
 • регулює дихання і темп у процесі мовлення;
 • володіє силою, висотою, тембром голосу;
 • розуміє значення мовлення для людини;
 • ефективно спілкується рідною мовою;
 • розрізняє рідну й чужу мови; виявляє інтерес до них;
 • має збалансований словниковий запас із кожної сфери життєдіяльності;
 • розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення;
 • веде діалог невимушено, підтримує розмову на запропоновану тему;
 • дотримує мовленнєвого етикету у спілкуванні;
 • самостійно складає монологічні висловлювання різних типів;
 • отримує задоволення від читання (дорослим та власного);
 • вільно переказує знайомі літературні твори, зміст побаченого, розповідає напам’ять невеликі віршовані твори, відгадує і складає загадки;
 • має уявлення про речення, слово, склад, звук і букву як одиниці мовлення, виокремлює їх із мовленнєвого потоку;
 • має навички звукового аналізу простих слів;
 • цікавиться читанням, робить спроби читати;
 • правильно сидить за столом, тримає олівець і ручку;
 • орієнтується на сторінці книжки, альбому, зошита, в межах клітинки та ліній у зошитах з лінованою основою;
 • координує рухи очей і кисті руки та впевнено рухається по площині, вздовж рядка під час виконання графічних завдань.

 

ПОКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 • має уявлення про природне довкілля тієї місцевості, де проживає;
 • розпізнає 3–5 (і більше) видів дерев, кущів, трав’янистих рослин, грибів; кімнатних рослин; ягід, овочів, фруктів; лікарських рослин; знає їх назву, будову рослин, умови і місце зростання, розуміє значення у природі та в житті людини;
 • розпізнає тварин своєї місцевості: свійських і диких. Має уявлення про звірів, птахів (перелітні, осілі), безхребетних (черви, молюски, раки, павуки, комахи), прісноводних та акваріумних риб, земноводних, плазунів;
 • знає назву, будову і спосіб їхнього життя, цікаві особливості поведінки, значення тварин у природі та в житті людини;
 • має уявлення про окремих представників тваринного та рослинного світу інших географічних зон Землі;
 • знає, які види водойм (річки, озера, моря) є у місцевості, де проживає, їх назву, значення у природі та в житті людини;
 • володіє елементарними правилами природокористування, безпечної поведінки в природі тощо;
 • розуміє і може пояснити значення повітря, води, ґрунтів у природі та в житті людини;
 • має елементарні уявлення про світлові та електричні явища природи;
 • чітко розрізняє пори року та їх послідовність, може розповісти про їх характерні ознаки, про відповідні сезонні зміни в природі, житті тваринного світу та діяльності людини;
 • орієнтується на глобусі, мапі, розрізняє водний простір (океани) і сушу (материки);
 • має елементарні уявлення про космос: компоненти видимого космосу (Місяць, зорі, Сонце), невидимого (деякі планети, комети, сузір’я); засоби дослідження космосу людиною (телескопи, станції, космічні кораблі); професії, що пов’язані із космосом (космонавти, астронавти, астрономи);
 • класифікує предмети найближчого оточення (посуд, одяг, взуття, меблі, іграшки, побутова техніка, продукти харчування тощо), знає їх назву, функціональне призначення/значення та способи дії/використання; називає різні види транспорту, споруд, розрізняє різні види житла;
 • має знання про способи виробництва предметів побуту (старовинні, сучасні, рукотворні, промислові предмети) та сировину/матеріали, з яких вони виготовлені (дерево, глина, скло, метал, папір, тканина, шкіра, пластик, хутро тощо);
 • розрізняє соціальні середовища (сім’я, родина, рід, дошкільний навчальний заклад, школа, місто, село, країна), розуміє взаємозалежність між окремою людиною та її близьким і далеким соціальним довкіллям; x розуміє поняття: рідні, близькі, знайомі, чужі; молодші, однолітки, старші, дорослі, старі; володіє культурою взаємин з різними категоріями людей;
 • знає назву міста/села, країни, в якій мешкає, та столиці; називає і шанує державні символи (Герб, Гімн, Прапор);
 • розповідає про сімейні свята, бере активну участь у їх підготовці, дотримує сімейних традицій;
 • має уявлення про інші нації та народи, знає назви 2-3 країн. Прихильно ставиться до людей інших національностей. Проявляє миролюбність, толерантність;
 • має сформовані вміння і навички найбільш доступних і необхідних для розвитку соціального досвіду видів праці. Проявляє інтерес до різних професій.

ПОКАЗНИКИ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ

 • уміє лічити в межах першого десятка, використовуючи різні види лічби (кількісна, порядкова, у прямому та зворотному порядку, від заданого числа тощо);
 • знає числа від 0 до 9, співвідносить їх з певною кількістю предметів, елементів множин;
 • має уявлення про склад числа з одиниць та двох менших (у межах 10), визначає суміжні числа;
 • установлює числову рівність, нерівність, визначає відношення “на скільки більше?”, “на скільки менше?”, “порівну”, “стільки само”;
 • знає знаки “плюс” (+), “мінус” (–), “дорівнює” (=), співвідносить їх з діями додавання і віднімання;
 • усно виконує прості обчислення, розв’язує логічні задачі;
 • користується початковими логічними прийомами, вживає у мовленні сполучники: і, чи, якщо .., то”;
 • порівнює предмети за висотою, масою, шириною, довжиною, товщиною, загальною величиною, здійснює класифікацію за цими ознаками тощо; x володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (сантиметр, метр), маси (кілограм), об’єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою;
 • розпізнає геометричні фігури, знає їх назви, властивості (площинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багатокутник; об’ємні: куля, куб, циліндр, конус); знаходить подібні форми у навколишніх предметах, малює / складає предмети з різних геометричних фігур або знаходить фігури у заданому малюнку, візерунку тощо;
 • орієнтується в розташуванні предметів у просторі (вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині тощо), визначає відстань, вживаючи поняття: далеко – близько, поруч – далі;
 • уміє визначати розташування предметів відносно себе і будьякого предмета, розміщувати предмети на площині (на столі, підлозі, майданчику, в зошиті та ін.);
 • розрізняє та правильно вживає часові поняття: сьогодні, завтра, вчора, зараз, згодом, раніше, пізніше;
 • має уявлення про часові одиниці: хвилина, година, доба (частини доби – ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви днів тижня та їх послідовність), місяць (назви 12 місяців), рік (пори року – весна, літо, осінь, зима);  орієнтується у часі за допомогою годинника (в межах години за циферблатом) та календаря;
 • застосовує логіко-математичні вміння у повсякденному житті: вміє набрати номер телефону служб порятунку, користується пультом телевізора, аудіо-відеотехніки; знає свій вік, вік тата, мами та інших членів родини, знає дату свого народження, адресу і номер квартири.

 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК

 • емоційно сприймає художні твори, запам’ятовує і впізнає знайомі репродукції картин, ілюстрації; самостійно визначає художньо-виразні засоби;
 • обирає за бажанням різні матеріали для ліплення, малювання, аплікації, конструювання, техніку виконання, поєднує різні техніки;
 • за допомогою художніх засобів виразності створює власні образи в малюнку, ліпленні, аплікації, використовує багатопланові просторові взаємовідношення об’єктів у композиції за власним бажанням, дає вмотивовану оцінку результатам;
 • ліпить і поєднує у невеличкі скульптурні групи декілька фігурок, створює образи за мотивами казок, свят, народних іграшок;
 • уміє виконувати предметну і сюжетну, декоративну аплікацію, володіє способами силуетного, симетричного вирізування, наклеювання;
 • бере активну участь у колективній образотворчій діяльності, планує свою діяльність, погоджує власні задуми з діями однолітків, використовує свої роботи в оформленні інтер’єру групи, кімнати; виявляє емоційну чуттєвість до гарної музики, прагнення слухати музику, називає улюблені музичні твори; x проявляє любов до української музики, колискової, хороводу, гри, пісні, танцю, інтерес до музичного, танцювального мистецтв, позитивно ставиться до музики інших народів, окремих творів, жанрів, видів музичної діяльності;  сприймає твір цілісно, переймається емоціями і почуттями, вираженими в музиці;
 • цікавиться музикою, охоче співає, танцює, грає на музичних інструментах, музично виразно діє, творчо проявляє себе в завданнях продуктивного спрямування (комбінує, імпровізує, вигадує тощо);  уміє співпрацювати з дітьми та дорослими під час музичної діяльності, співвідносить своє музичне виконавство з виконавством інших, радіє особистим і колективним музичним успіхам на заняттях, під час розваг, свят;
 • виявляє емоції під час програвання ролі та перегляду театралізованої вистави;
 • співпереживає персонажам, розуміє зміст дійства;
 • має уявлення про театр як вираження життєвих ситуацій в акторській грі;
 • уміє театралізувати творчу сюжетно-рольову гру, вигадує казку, добирає засоби для її театральної реалізації, обирає методи самовираження в діях під музичний супровід.

 

 

ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ІГРОВИХ УМІНЬ

 • виявляє інтерес до ігрової діяльності, радіє можливості грати;
 • орієнтується у різних видах ігор (сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні, театралізовані, дидактичні, рухливі, інтелектуальні, народні), знає їх характерні особливості, із задоволенням грає в них;
 • відтворює свої уявлення про навколишній світ та ставлення до подій, людей, предметів і явищ у різних іграх; творчо відображає в них діяльність та взаємини дорослих, реальні та уявні події;
 • здатна урізноманітнювати ігровий сюжет (відображати в ньому події з власного життя, життя людей з найближчого оточення, суспільні події);  вносить зміни у перебіг уже знайомої гри з правилами (ускладнення, варіації основних дій і правил, збільшення або зменшення кількості гравців, заміна ігрової атрибутики);
 • виявляє самостійність у виборі гри, раціонально використовує предметно-ігрове середовище для реалізації ігрових задумів;
 • використовує в іграх різноманітні іграшки, предметизамінники, атрибути, різні матеріали відповідно до призначення, змісту; виготовляє за потреби їх власноруч, проявляє винахідливість та практичність;
 • передає особливості взятої на себе ролі, добре типізує та індивідуалізує, використовуючи при цьому різні засоби виразності; приймає ігрові правила і дотримує їх;
 • із задоволенням грається разом з дітьми або дорослими, вміє налагоджувати партнерські взаємини, проявляє товариськість, толерантність, зважає на думку інших; радіє спільному успіхові; дотримує норм та етикету спілкування;
 • має власні ігрові уподобання, значний перелік найулюбленіших сюжетів, тем ігор та коло друзів по грі

ПОКАЗНИКИ ВОЛОДІННЯ ТРУДОВИМИ НАВИЧКАМИ ТА ВМІННЯМИ

 • має елементарні уявлення про різні види праці дорослих, її соціальну значущість; матеріали, знаряддя праці, їх особливості і правильне застосування;
 • проявляє інтерес та повагу до праці дорослих, бажання долучатися до посильної трудової діяльності;
 • володіє раціональними прийомами праці, дотримує певної послідовності дій у процесі роботи;
 • відповідально ставиться до дорученої справи, прагне доводити її до кінця; x намагається домовлятися про спільну роботу з однолітками, розподіляти обов’язки; помічає потребу в допомозі та надає її за необхідності іншим дітям; проявляє ініціативу, самостійність під час виконання трудових завдань, прагне бути корисним для інших;
 • уміє застосовувати трудові вміння та навички у реальних життєвих ситуаціях; намагається бережно ставитися до речей, іграшок та приладдя, використовувати їх за призначенням;
 • володіє елементарною культурою праці (виявляє охайність у процесі діяльності; вміє користуватися обладнанням, доцільно розміщує його і своєчасно прибирає на місце його зберігання, намагається підтримувати порядок на робочому місці);
 • володіє навичками самообслуговування й особистої гігієни; вміє самостійно вдягатися і роздягатися у певній послідовності, при цьому защібати ґудзики, застібки-“блискавки”, шнурувати взуття, правильно та акуратно складати (вішати) у шафу свій одяг, ставити на місце взуття; своєчасно сушити мокрі речі, чистити верхній одяг щіткою, доглядати взуття (мити, чистити);
 • помічає і намагається самостійно усувати непорядок у своєму зовнішньому вигляді, підказує іншим дітям про негаразди у їхньому вбранні, допомагає усувати їх;
 • прагне бути охайним, за потреби самостійно вмивається, миє руки, зачісується, перевдягається, чистить зуби вранці та ввечері;
 • самостійно без нагадування прибирає на визначене місце іграшки, обладнання, матеріали після ігор, занять, праці;
 • за допомогою дорослих розстеляє і застеляє після сну своє ліжко; x самостійно виконує обов’язки чергового в їдальні, на заняттях, у куточку природи (сервірує стіл, прибирає посуд після їди, змітає щіткою у совок крихти зі столу; допомагає вихователеві готувати приладдя, іграшки для фізкультурних і музичних занять; розкладати на столи матеріали і посібники, після занять – ставить на місце стільці, прибирає посібники, приладдя, матеріал; поливає кімнатні рослини, оббирає з них сухе листя, обтирає листя від пороху, миє і обприскує рослини, розпушує землю; миє годівниці, готує корм; міняє воду для пиття, годує тварин, риб, користуючись міркою, тощо);  уміє витирати пил на поличках, мити та витирати іграшки, будівельний матеріал, за допомогою дорослого ремонтувати книжки, іграшки; наводити лад у шухляді письмового столу;
 • проявляє почуття задоволення від чистоти і порядку в приміщенні, на майданчику;
 • володіє вміннями перекопувати землю, розпушувати її, сіяти велике насіння; робити борозенки, поливати грядки, клумби; висаджувати у підготовлені дорослими ямки розсаду городини і квітів; прополювати рослини, збирати достиглі овочі, фрукти, ягоди, насіння трав, квітів; зрізати квіти, складати з них гарні букети і прикрашати ними приміщення;
 • користується необхідним приладдям для прибирання майданчика від листя, паличок, сміття, снігу;
 • володіє навичками виготовлення поробок із природного, допоміжного матеріалу, паперу і картону; намагається економно й раціонально витрачати матеріали;
 • проявляє інтерес до творчої праці, бажання виготовляти власноруч іграшку, сувенір, прикрасу

 

РОЗДІЛ ІV

  НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЗАКЛАДУ

 

  Програмне забезпечення  ЗДО:

1.«Базовий компонент дошкільної освіти в Україні». (оновлений)  - 2021.

2.«Методичні рекомендації до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні». - 2021.

3. Лист МОН від 10.08.2021 №1/9 – 406 щодо окремих питань діяльності ЗДО у 2021/2022 навчальному році.

Комплексні програми:

«Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку  

  (авт. –  Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О.  та ін.)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 20.06.2017р. №1/11 – 4988)

«Дитина» Освітня програма для дітей від 2 до 7 років.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист МОН України №1/11 – 4960 від 23.07.2020 р.)

Парціальні програми:

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково – методичної ради з питань освіти МОН України

 (лист ІМЗО від 12.02.2019 р. № 221/12-Г-46)

 

       В освітньому процесі закладу зміст інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти забезпечується через програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін.).

      Мета освітньої програми «Українське дошкілля» - реалізація оптимального комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямків організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі, що стосується положень особистісно-зорієнтованого та ціннісного підходу.

      Завдання програми розглянуті крізь призму Базового компоненту дошкільної освіти. Структуру програми визначають освітні лінії. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового наповнення. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Розділ V\

 ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ


     Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності: ігровій - провідній для дітей дошкільного віку: руховій, природничій, предметній, образотворчій, музичній, театральній, літературній, сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

 • Заняття (фронтальні, групові, індивідуальні),
 • ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, хвилинки-здоровинки (фізкультхвилинки і фізкультпаузи),
 • фізкультурні дозвілля (свята і розваги),
 • рухливі ігри (спортивні ігри та вправи, забави, сюжетні, безсюжетні, ігри-змагання, естафети, ігри-атракціони, народні сезонно-обрядові, побутові, змагальні ігри, забавлянки, хороводи), прогулянки-походи за межі ЗДО ,
 • загартовувальні процедури,
 • дні і тижні здоров’я, турніри,
 • елементи коригувальної і лікувальної гімнастики (рухотерапія),
 • елементи ритмічної гімнастики, вправи для м’язів пальців і кистей рук, профілактика плоскостопості й порушень постави, стенди й альбоми “Поради Айболита”

 ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

 • Заняття (фронтальні, групові, індивідуальні), задачі-казки, задачі-жарти, геометричні задачі, ігри-подорожі, ігри-шифрування,
 • дидактичні ігри логіко-математичного змісту, ігри-лото, інтелектуальні ігри (танграми, ребуси, шаради, шашки та ін.),
 • читання творів художнього та наукового змісту,
 • бесіди, розповіді дорослого, зустрічі з цікавими людьми,
 •  розглядання альбомів, серій картин, схем, плакатів,
 • спостереження, екскурсії, цільові прогулянки, екологічні хвилинки, хвилинки-цікавинки, перегляд дитячих телепередач,
 • влаштування міні-музею, “уроки мислення”, бібліотека “Читальня природолюба”,
 • логічні розминки, логічні “ланцюжки”, слухові диктанти, інтелектуальні дозвілля (“Клуб допитливих”, вікторини, літературні турніри, вечори загадок),

 

МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК

 • Заняття (фронтальні, групові, індивідуальні),
 • дидактичні ігри (настільно-друковані, з іграшками, предметами, картинками) і вправи (фонетичні, лексичні, граматичні),
 • ігри - драматизації, розповіді-описи, міркування, судження, розповіді за картинами, серіями картинок, із власного досвіду, творче розповідання,
 • колективне cюжетоскладання,
 • складання листів і пам’яток, бесіди,
 • мовно-рухливі ігри, переказування літературних творів,
 • придумування початку і закінчення до запропонованих текстів, заучування напам’ять, римування,
 • артикуляційна і дихальна гімнастика,
 • “тлумачний словничок”,
 • лінгвістичні казки, дитяча абетка в картинках,
 • укладання збірки дитячих розповідей тощо.

 

 ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК

 • Заняття (фронтальні, групові, індивідуальні) з малювання, ліплення, аплікації, конструювання, музики;
 • Вправи-імітації, дактилографія,
 • “картинні галереї”, виставки-презентації, вернісажі, конкурси, “Художня майстерня”, студії “Олівець-малювець”, “Абетка художника”,
 • виготовлення і оформлення книжок, дитяча абетка в картинках, дискусії тощо.
 • Музичний супровід самостійної діяльності дітей, самостійна музична діяльність,
 • музичні свята і розваги,
 • фестивалі, дитячі бали, концерти, маскаради, конкурси.
 • Інсценізації, ігри-драматизації,
 • театралізовані вистави, театралізація обрядових свят, театралізовані дійства

 

 4. Форми організації освітнього процесу

  Для організації навчально-пізнавальної діяльності дітей перевага надається занятійній моделі організації освітнього процесу.

Заняття проводяться, починаючи з 3-го року життя.

Тривалість спеціально організованих занять становить:
- у групі раннього віку –  не більше 10 хвилин;

- у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

- у середній групі – 20 хвилин;

- у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин.

Види організованої  діяльності:

- організована навчально-пізнавальна діяльність спостереження, віртуальні подорожі, екскурсії  у природу й соціум, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у
повсякденному житті, індивідуальна робота;

- організована трудова  діяльність – індивідуальні і групові трудові
доручення, чергування,  колективна праця, господарсько-побутова праця,
самообслуговування, праця в природі, художня  праця;

 організована  художньо-продуктивна  діяльність – образотворча, музична, літературна, театралізована діяльність, розваги, свята, індивідуальна робота;
організована комунікативно-мовленнєва діяльність – спеціальні мовленнєві заняття, бесіди, розмови, створення і розв’язання  певних освітніх ситуацій, спілкування, індивідуальна робота;

організована  рухова  діяльність – заняття з фізичної культури, музики, різні форми організації дитячої праці, рухливі ігри, фізкультурні свята, розваги,  ранкова, пальчикова гімнастика і гімнастика пробудження  після денного сну, фізкультурні хвилинки, динамічні паузи тощо.

- самостійна діяльність дітей у закладі дошкільної освіти носить як
індивідуальний, так і груповий (колективний) характер.Форми організації самостійної діяльності: ігрова, пізнавальна, трудова,
художня, рухова, комунікативна, мовленнєва тощо.

 

  Розділ VІ

 ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЗАКЛАДУ

 

7.1 Контроль якості освітнього процесу

 

Теми контролю

Дата

Відпові-дальний

Форма прове-дення

1

Готовність груп до нового навчального року.

серпень

Директор

Вихователь- методист

До наради

2

Ведення ділової  документації педагогів.

щомісяця

Директор

Вихователь- методист

Огляд

 

3

Створення передумов для впровадження в роботу закладу ідей освіти для сталого розвитку.

листопад

 Директор

Вихователь- методист

Темат.

контроль

4

Інформативне наповнення батьківських віталень у всіх вікових групах.

щомісяця

Директор

 Вихователь- методист

Огляд

5

Виконання рішень засідання педагогічної ради.

листопад

лютий

травень

 Директор

Вихователь- методист

Огляд

.

6

Стан організації роботи в закладу  щодо  підготовки старшого дошкільника як майбутнього  учня  НУШ.

лютий

 Директор

Вихователь- методист

Темат. контроль

7

Вивчення функціонування груп: № 5, №6

Січень

Лютий

Директор

Вихователь- методист

Компл.

контроль

8

Виконання режиму дня.

раз/кварт.

Директор

Вихователь- методист

Огляд

9

Виконання Інструкції з організації харчування дітей .

раз/кварт.

Директор

Вихователь- методист

Огляд

10

Виконання Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (Лист МОН № 1/9-406 від 29.07.20 року)

раз/кварт.

Директор

Вихователь- методист

Огляд

11

Якість планування освітньої роботи з дітьми.

щомісяця

Директор

Вихователь- методист

Персона-льний контроль

12

Вивчення роботи педагогів, які атестуються.

листопад -березень

Директор

Вихователь- методист

Спостер, відвідув.

13

Аналіз занять та інших форм навчально-пізнавальної діяльності.

протягом місяця

Директор

Вихователь- методист

Вибірк. контроль

14

Оснащення та готовність груп до літнього оздоровчого періоду.

Травень

Старша медсестра

Огляд

 

 

7.2 Моніторинг рівня професійної компетентності педагогів

  Оцінювання рівня педагогічної майстерності педагогів здійснюється за модульно-критеріальною моделлю шляхом опитувань, тестувань, анкетувань та спостережень за якістю організації освітнього процесу.

7.3 Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей

 

      Оцінювання рівня сформованості компетенцій дітей проводиться вихователями, за участі вихователя-методиста, практичного психолога, двічі на рік:

перше оцінювання - у вересні,

друге - у травні.

     Діагностування проводиться за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти. Інструментарій для діагностування розроблено на основі методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» / за заг. ред. Т.В. Киричук, О.М. Кулик, Н.М. Шаповал. – Тернопіль: Мандрівець, 2016 р.

 

 

Конец формы

 

Модель випускника закладу дошкільної освіти


- Сформовані основні фізичні якості, рухові уміння, культурно-гігієнічні, оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності;
-  сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури дитини;
- сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка;
- сформовані навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;
-  сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства;
-  сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт;

- розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставлення до природного довкілля, сформовані навички дотримання правил природокористування;

-  сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою;

-  сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва;

- розвинуті творчі здібності;                               

- сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні навички - самостійність, культура та безпека праці;
- сформовані навички культури споживання;
-  розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість в ігровій діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому;
-  сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання за інтересами;
-  сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу;
-  сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності, володіти способами  пізнання дійсності;
-  розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне мислення;
-  сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності;
-  сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу;
- сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях;
- сформована культура мовлення та спілкування;
- засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою у різних життєвих ситуаціях.
- сформовані загально-навчальні уміння: розуміє мету діяльності, планує і виконує  необхідні дії, контролює та оцінює свої результати;
-  сформовані організаційні вміння: уміє організовувати робоче місце, орієнтується в часі, виконує  вказівки педагога, доводить роботу до кінця, вміє працювати з посібниками;
- спостерігається прагнення до утвердження у новій соціальній ролі – школяра.